Utah 197.500, BYU 193.350

All-Around: 1. Ashley Postell (Utah) 39.625, 2. Nicolle Ford (Utah) 39.55, 3. Nina Kim (Utah) 39.50, 4. Kacie Capra (BYU) 37.950.

Vault: 1. Ashley Postell (Utah) 9.90, 2. (tie) Nicolle Ford (Utah), Kristina Baskett (Utah) 9.875, 4. (tie) Nina Kim (Utah), Dayna Smart (BYU) 9.85, 6. (tie) Jessica Duke (Utah), Gritt Hofmann (Utah) 9.825.

Bars: 1. (tie) Kristina Baskett (Utah), Ashley Postell (Utah), Nicolle Ford (Utah) 9.90, 4. Kylee Draper (BYU) 9.875, 5. Nina Kim (Utah) 9.825, 6. (tie) Jessica Duke (Utah), Jennifer Harvey-Matthews (BYU) 9.80.

Beam: 1. Ashley Postell (Utah) 9.925, 2. (tie) Nina Kim (Utah), Gritt Hofmann (Utah), Nicolle Ford (Utah) 9.90, 5. (tie) Gabriella Onodi (Utah), Dayna Smart (BYU) 9.875.

Floor: 1. Nina Kim (Utah) 9.925, 2. Ashley Postell (Utah) 9.90, 3. Nicolle Ford (Utah), 4. (tie) Kristen Riffanacht (Utah), Kristina Baskett (Utah), Gritt Hofmann (Utah) 9.825.

Attendance: 14,407